Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné strany:

Dodávateľ:
Názov: PETER DEDÍK, s.r.o.
Sídlo: Beckov 536, 916 38 Beckov
IČO: 53040091
DIČ: 2121254058
IČ DPH: SK2121254058 – dodávateľ je platcom DPH.
Web: https://www.peterdedik.sk
E-mail: info@peterdedik.sk
Telefón: +421 903 27 03 40
ďalej len „Dodávateľ

Objednávateľ: Objednávateľ objednáva tovar u dodávateľa prostredníctvom zmluvy na diaľku, ktorej predmetom je objednávka tovaru na internetovej stránke peterdedik.sk.

Vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/20140 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi.

 

1. Internetová stránka peterdedik.sk

Dodávateľ spracováva osobné údaje objednávateľov, ktoré boli poskytnuté v rámci poskytovania našich služieb – predaj rastlín. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webovej stránky peterdedik.sk v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.. Osobné údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi dodávateľom a objednávateľom, za účelom dodania tovaru a nebudú poskytnuté tretím osobám. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri objednávke, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

 

2. Objednávka

Objednávku je možné zaslať dodávateľovi prostredníctvom internetovej stránky www.peterdedik.sk alebo e-mailom. Následne je objednávka spracovaná a potvrdená objednávateľovi do 2 pracovných dní od obdržania objednávky. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, ktoré je dodávateľom zaslané na e-mailovú adresu objednávateľa.

Objednávateľ môže kedykoľvek od objednávky odstúpiť, najneskôr však 24 hodín pred plánovaným doručením objednávky.

Objednávateľ odoslaním objednávky dodávateľovi súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na objednávku a potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, obchodným podmienkam porozumel a s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

 

3. Predmet objednávky a ceny

Predmetom objednávky je predaj rastlín. Všetky ceny za tovar, služby a všetky ostatné poplatky zverejnené na internetovej stránke peterdedik.sk sú konečné. Ceny sú vrátane DPH. Dodávateľ je platcom DPH.

Fotografie rastlín uvedené na web stránke www.peterdedik.sk sú len ilustračné, a teda nezobrazujú vždy aktuálny stav ponúkaných rastlín.

 

4. Platobné podmienky

Faktúra za predaj tovaru je objednávateľovi zaslaná elektronickou poštou po potvrdení objednávky. Tovar je možné uhradiť len bankovým prevodom.

 

5. Dodacia lehota a prepravné podmienky

Vopred zaplatený tovar je možné si osobne vyzdvihnúť vo vopred dohodnutom termíne v prevádzke dodávateľa v Beckove, prípadne sa so zákazníkom dohodne spôsob doručenia tovaru. Doprava tovaru je spoplatnená individuálne.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe. V prípade nedostupnosti tovaru je o tejto skutočnosti objednávateľ okamžite informovaný.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú objednávateľ stanovil v objednávke, prípadne osobným odberom na prevádzke dodávateľa v Beckove. Dňom dodania tovaru je deň prevzatia tovaru kupujúcim.

 

6. Záručné a reklamačné podmienky

Dodávateľ zodpovedá za kvalitu tovaru pri prevzatí objednávateľom. Kvalita rastlín a ich zdravotný stav je u nás starostlivo kontrolovaná. Objednávateľ je povinný sa o rastlinný tovar ihneď po prevzatí náležite postarať.

Zákazník má právo na reklamáciu:

1. do 2 dní od doručenia tovaru v prípade, že nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka.

2. do 14 dní od doručenia tovaru v prípade, ak rastlina nie je v poriadku aj napriek adekvátnej starostlivosti objednávateľa a chyba je teda na strane dodávateľa.

Reklamácia sa neuznáva v prípade zanedbania starostlivosti o rastlinný tovar zo strany objednávateľa.

 

Objednávateľ môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

  • emailom na adresu: info@peterdedik.sk,
  • telefonicky: +421 903 27 03 40,
  • poštou na adresu: PETER DEDÍK, s.r.o., Beckov 536, 91638 Beckov

a následne doručiť reklamovaný tovar s kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2020.